Járási szakértés

Járási szakértői bizottsági tevékenység

 

A járási szakértői bizottsági tevékenység során a harmadik életévét betöltött gyermekek, tanulók teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatát végezzük el a hatályos 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet és a helyi protokoll alapján.
A tizennyolc hónaposnál fiatalabb fejlődési rizikóval, rendellenességgel született csecsemők és kisgyermekek minél előbb történő szűrése, diagnosztizálása érdekében az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet alapján a megfelelő szakorvosi diagnózisok ismeretében kiállítjuk a szakértői véleményt és javaslatot teszünk a korai fejlesztésre.

Kiemelt feladatunk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.
A szakértői vizsgálatok két típusa:

  • az aktuális állapot feltárására irányuló alapvizsgálat
  • a fejlődést nyomonkövető, a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét, a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat, vagy kontrollvizsgálat.

Igény esetén kiegészítő vizsgálatokat végzünk.

A szakértői vizsgálat indítható a szülők kérésére, hivatalból, hatósági megkeresésre, valamint a szülők egyetértésével az oktatási - nevelési intézmények javaslatára.
A szakértői vélemény iránti kérelmet (lsd. nyomtatványok) a vizsgálatot kérő tölti ki, a szülő egyetértésével és aláírásával. A kérelemben fontos összegezni a gyermek magatartásának, teljesítményének, szociális és tanulási képességeinek pedagógiai jellemzőit. A vizsgálatok a gyermek anyanyelvén folynak, igény szerint tolmács, szakszolgálati - esélyegyenlőségi szakértő bevonásával.

A szakértői vizsgálat időpontját, helyét a járási szakértői bizottságunk határozza meg és küldi el a szülőknek. A szakértői vizsgálaton a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Akadályoztatás esetén a távollévő szülő képviseletére való jogosultságot igazolni kell.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Járási szakértői bizottságunkat az Oktatási Hivatal rendelheti ki ez ügyben szakértőként. A szakértői vizsgálatok legfontosabb célja az adaptációs, szociális, kommunikációs készségek, a kognitív képességek, az intellektus feltérképezése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása. A tevékenységünk fontos része a BTMN-es gyermekek, tanulók fejlődésének nyomonkövetése, felülvizsgálata, mely a törvény értelmében először két, majd három év fejlesztés után kötelező.

Amennyiben a komplex szakértői vizsgálatok alapján a gyermeknél sajátos nevelési igény vélelmezhető - a vizsgálati dokumentációját, jegyzőkönyveit továbbküldjük a megyei szakértői bizottsághoz. A szülőket tájékoztatjuk a megyei szakértői eljárásról, a kiegészítő vizsgálatokról A szakértői véleményt a megyei szakértői bizottság készít el a sajátos nevelési igény (SNI) hatósági megállapításával vagy kizárásával. A beküldő intézményt is értesítjük a vizsgálati folyamatról, és javasoljuk a fejlesztések további folytatását, illetve elkezdését. A diagnózistól függően a bizottság kijelöli a gyermek, a tanuló számára leginkább megfelelő, inkluzív nevelési intézményt, ahol a fejlesztő, speciális, rehabilitációs ellátást megkaphatja. A szakértői véleménynek az intézmény kijelölésén túl tartalmaznia kell a fejlesztési területeket, módszereket, eszközöket és az ellátást végző, fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai szakembert.

A szakértői véleményt a vizsgálat lezárását követően kézbesíteni kell a szülőnek, akinek - a kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.

A kézbesítés történhet postai úton, személyesen. A kézbesítés napja az a nap, amelyen a szakértői véleménynek a szülő általi átvétele megtörtént. Amennyiben a szülő vagy a nagykorú tanuló esetén a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot, azt elfogadottnak kell tekintenünk.

 


 

T Á J É K O Z T A T Ó  S Z Ü L Ő K  R É S Z É R E

sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásával,
beíratásával, intézményi kijelölésével kapcsolatban

Bővebben